Quality & Enviroment

Våra kunder skall uppleva:
 
  • Hög leveranssäkerhet
  • Hög produktkvalitet
  • Bra rådgivning och support
  • Stor professionell kunskap
Vi arbetar för att varje enskild leverans skall bli en bra referens för kommande affärer
Vi sätter kunden i fokus och hjälper, genom vår support och våra produkter, till att uppfylla deras behov
Vi har höga ambitioner och sätter utmanande mål avseende kundnöjdhet och kvalitet
Vi arbetar ständigt mot att ha en högre leveranssäkerhet och färre reklamationer
Genom att ständigt utveckla och förbättra våra produkter och tjänster samt anpassa dem efter våra kunders behov skall Multilens bibehålla och förstärka förtroendet hos våra kunder.
Alla våra medarbetare har, och är medvetna om, sitt personliga ansvar för att rätt kvalitet produceras och tillsammans tar vi ett helhetsansvar för våra leveranser.
 
 
Vi värnar om miljön
 
Ansvarig för miljöarbetet och miljöledningssystemet hos Multilens är företagets VD.
Inom all verksamhet som Multilens bedriver är minimikravet att vi som företag följer lokal och nationell miljölagstiftning.
 
Målstyrning
En viktig del i det systematiska miljöarbetet hos Multilens bygger på att sätta upp och kontinuerligt följa upp våra mål. Vid avvikelse mellan målvärde och utfall vidtar vi åtgärder och följer upp att de får avsedd effekt.
Målen och åtgärderna dokumenteras i skriftliga protokoll.
Vi har bland annat mål inom områdena:
 
  • Kvantitet återvinningsmaterial
  • Kvantitet inköpta processkemikalier
  • Omjobb, dvs ytor som inte godkänns i vår kvalitetskontroll och måste omarbetas (ger ett mått på vår processeffektivitet)
  • Materialandel i vår totala varukostnad (ger ett mått på vår processeffektivitet)

Dokumentation av standardiserade arbetssätt
Multilens har sedan länge arbetat med rutiner och instruktioner i verksamheten. Kunskap och erfarenhet av ISO 14001 (framtagande & införande) finns hos ledande personal i företaget. På ledningsnivå är det beslutat att tid och resurser sätts av för framtagande och införande av nödvändiga standarder och rutiner. De processer och rutiner vi bedömer förbättrar miljön inför vi.

We are using Cookies to give you a superior user experience. Futher browsing of this site indicates that you accept our cookie policy.